img
img

Посты автора admin

admin

admin

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Опубликовано: 26.11.2019 в 18:17

Автор:

Категории:

Я, (надалі «Клієнт»), виступаючи в якості суб’єкта персональних даних, надаю ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший інвестиційний клуб» (надалі ТОВ «ПІК»):

1. Згоду на обробку ТОВ «ПІК» моїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних з наступною метою:

• прийняття ТОВ «ПІК» рішення щодо виконання послуг;

• надання мені пропозицій продуктів і послуг ТОВ «ПІК»;

• надання мені знижок і пільгових умов надання послуг;

• аналіз моїх даних та моє обслуговування як Клієнта ТОВ «ПІК»;

• просування послуг ТОВ «ПІК»;

• отримання мною фінансової інформації;

• з іншою метою, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних» (надалі «Закон»).

2. Перелік персональних даних, на обробку яких я надаю згоду:

• прізвище, ім’я та по батькові;

• ідентифікаційний номер платника податків та паспортні дані;

• номер мобільного телефону;

• адреса електронної пошти;

• інша інформація, що надається мною ТОВ «ПІК» та підпадає під визначення персональних даних.

3. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці ТОВ «ПІК» визначається відповідно до Закону.

4. Фактом погодження та надання цієї Згоди є проставлення мною відмітки у електронній формі під цією Згодою, що є підтвердженням того, що я, як суб’єкт персональних даних, надаю Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший інвестиційний клуб» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень відповідно до вимог Закону. У процесі обробки ТОВ «ПІК» має право передавати отримані персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, банківським установам, фінансовим установам, органам державної влади, операторам мобільного зв’язку, будь-яким третім особам, з якими ТОВ «ПІК» перебуває в договірних відносинах або може в них увійти в майбутньому), за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

5. ТОВ «ПІК» здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

6. Згода на обробку персональних даних надається строком на 5 (п’ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

7. Підтверджую, що я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», метою обробки даних, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є ТОВ «ПІК» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини та інші дії, які можуть бути вчинені з моїми персональними даними.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ДАНИХ

Також надаю згоду на оброблення та передачу операторами мобільного зв’язку ТОВ «ПІК» телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в заявці.

Реквізити:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший інвестиційний клуб» Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56А, кімната 3

Контактні телефони: +38 095 150 05 01; + 38 097 050 05 01

Код ЄДРПОУ 41058345

Аналітичний номер рахунку : 26003924870371.980

IBAN : UA473204780000026003924870371

Валюта рахунку: гривня

Платник податків на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Опубликовано: 26.11.2019 в 18:15

Автор:

Категории:

№ 1 від 01 листопада 2019 року

про надання послуг

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший інвестиційний клуб» (далі – ТОВ «ПІК»), яке зареєстроване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56А, кімната 3 ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41058345, в особі Директора Малого Олексія Олексійовича, який діє на підставі статуту, названий в подальшому як «Виконавець», укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовник») всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Замовник» — фізична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому договору.

2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям pic.kiev.ua

2.3. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

3.1.1 Онлайн підримка Замовника у робочий час Виконавця.

3.1.2 Надання усних юридичних консультацій.

3.1.3 Надання доступу до матеріалів інформаційного характеру, розміщених на сайті.

Вартість усних юридичних консультацій визначається на сторінці сайту.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1)заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця pic.kiev.ua;

2)здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця;

3)Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Замовник:

1)у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

2)приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

3)натискаючи на кнопку «з умовами договору згоден» замовник підтверджує ознайомлення з його умовами та згоду з умовами договору та приймає пропозицію виконавця на умовах, визначених на сайті pic.kiev.ua

5. Порядок розрахунків

5.1 Після оформлення замовлення за пропозицією на Сайті, Замовник отримує згенерований Сайтом рахунок та лист-повідомлення на електронну пошту, зазначену в реквізитах замовлення. Оплата згідно такого рахунку здійснюється безпосередньо Виконавцю згідно зазначених реквізитів в рахунку.

5.2 Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

5.3 Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, не повертається.

5.4 Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою сайту Виконавця pic.kiev.ua або безпосередньо через банк.

5.5 Здійсненою Замовником оплатою сторони погоджуються, що послугу надано у повному обсязі та сторони не мають претензій одна до одної.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

1)До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;

2)Намагатися здійснювати надання послуг Замовнику;

6.2. Виконавець має право:

1)Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань перед Виконавцем;

2)Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості курсу не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за послугу;

3)Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;

4)Відмовити у наданні послуги на власний розсуд.

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

1)Дотримуватися умов цього Договору.

2)При заповнені Заявки (об’яви) повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

7.2. Замовник має право:

1)Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

2)Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.2. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

8.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.

9.4. Виконавцем в односторонньому порядку.

9.5. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, має право протягом 10 (десяти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3. Всі спори вирішуються шляхом переговорів.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю.

11.4. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об’яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Замовника при опублікування його об’яви на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.

Погоджується наступний обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних та розміщені на різних порталах при опублікування об’яв Замовника:

Ідентифікаційні дані (ім’я, телефон, адреса електронної пошти, тощо).

12. Реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший інвестиційний клуб» Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56А, кімната 3

Контактні телефони: +38 095 150 05 01; + 38 097 050 05 01

Код ЄДРПОУ 41058345

Аналітичний номер рахунку : 26003924870371.980

IBAN : UA473204780000026003924870371

Валюта рахунку: гривня

Платник податків на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.

Государственный аукцион недвижимости

Опубликовано: 11.11.2019 в 12:07

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Продажа имущества государственных министерств и ведомств по программе малой приватизации производится на электронном аукционе Прозоро. Муниципальные торги Украина проводит на той же площадке. Причина в том, что передача государственной собственности таит в себе соблазны коррупции. Борятся с ними максимальной открытостью ценообразования и доступностью покупки каждому желающему. Узнаем, как именно происходит продажа объектов по малой приватизации.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОЗОРРО ПРОДАЖИ МАЛАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Почему эта приватизация малая, и что продается

Передача путем продажи объектов из собственности государства в частные руки происходит практически с момента распада СССР. Однако малая приватизация началась в 2018 году. По большому счету, можно сказать, что малая приватизация — это скорее бренд, призванный активизировать продажи.

К объектам малой приватизации отнесли то, что имеет стартовую цену не выше 250 млн. гривен. По большей части это объекты недвижимости. Объекты малой приватизации разноплановые и сильно отличаются друг от друга. Это и комплексы зданий различных производств, и заводские клубы, и подвальные или чердачные помещения. Порядка 50% этих сооружений находится в заброшенном, запущенном или недостроенном состоянии. Выбрать объект для своих целей и не ошибиться, без помощи нанятых экспертов, сложно. Однако покупка на аукционе позволяет сэкономить, и покупателей хватает. Они нанимают специалистов и принимают решение.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как происходит продажа объектов на Прозоро

Малая приватизация Прозорро, в зависимости от обстоятельств, может произойти в 1, 2 или три этапа. Каждый последующий этап становится актуальным только в том случае, если объект не продан на предыдущем.

Первые два этапа полностью идентичны. Это классический английский аукцион с торгами на повышение. Участники аукциона должны внести денежный залог в размере 10% от стартовой цены. Сколько участников примут участие в торгах никому не известно. Если участник окажется единственным, он автоматически становится победителем и обязан приобрести лот по стартовой цене. Если он откажется, залог изымут.

Третий этап проходит по голландской схеме. Торги ведутся на понижение. В назначенное время лот выставляется по стартовой цене. Через равные промежутки времени цена опускается на 1%. Побеждает тот, кто первый согласится уплатить установившуюся цену.

Победа в аукционе требует опыта участия в таких мероприятиях, выдержки и хладнокровия. Важно не только купить нужный вам объект, но и заплатить за него как можно меньше. Такие результаты достигаются специальной подготовкой и тренировками. Если вы сомневаетесь в собственной выдержке, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Их можно найти среди сотрудников юридической компании ПИК.

Ваша юридическая компания “ПИК”

Связаться с нами можно по тел:

+38095 150 0501

+38097 050 0501

PROZORRO малая приватизация

Опубликовано: 11.11.2019 в 12:06

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Государственные аукционы Украины продают объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности, либо конфискованные за долги. Продажа таких объектов может нести высокие риски коррупции, поэтому она осуществляется по установленным государством процедурам, и проводится только на государственных аукционах. Тем не менее, такие аукционы предоставляют возможность приобретения недвижимости по выгодным ценам и представляют интерес для частых покупателей и коммерческих инвесторов. Узнаем, как купить на аукционе недвижимость, продаваемую по программе малой приватизации.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОЗОРРО ПРОДАЖИ МАЛАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Государственная программа малой приватизации

Малая приватизация стартовала в Украине в 2018 году. Муниципалитеты, различные государственные министерства и ведомства сохранили тысячи объектов собственности еще с советских времен. Используется эта собственность неэффективно, а ее содержание требует денег. Поэтому, от такой собственности государство постепенно избавляется, передавая ее в частные руки, путем продажи. Этот процесс называется приватизацией.

Малая приватизация отличается от большой приватизации только ценой продаваемых объектов. К объектам малой приватизации относят те, чья стартовая цена не превышает 250 млн. гривен. В малую приватизацию недвижимости попадают разные объекты. Это могут быть комплексы зданий и сооружений, отдельные здания, помещения в зданиях, участки земли и т.д. Примерно половина продаваемых по программе зданий и сооружений находится в недостроенном, запущенном или заброшенном состоянии.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как купить недвижимость, продаваемую по программе малой приватизации

Единственное место, где можно купить недвижимость малой приватизации — электронный аукцион недвижимости Прозоро. Эта площадка специально создана для обеспечения максимальной прозрачности торгов и исключения злоупотреблений со стороны должностных лиц. Все участники аукциона находятся в почти равных условиях. Это «почти» объясняется наличием или отсутствием опыта участия в аукционах, а соответственно возможностями выиграть намеченный аукцион по минимально возможной цене. Если вы такого опыта не имеете, наймите специалиста.

Купить объект на Прозорро можно на любом из трех последовательных этапов. Если объект продан, последующие этапы не проводятся.

Первые два этапа проводятся по одинаковым правилам английского аукциона. Участник должен внести залог в размере 10% стартовой цены лота. Сколько всего участников он не знает. Если участник единственный, он автоматически становится победителем и обязан купить объект по стартовой цене. При отказе он лишается внесенного ранее залога.

Третий этап проводится, если на первых двух объект не продали. Аукцион идет по голландской схеме со снижением цены. Сколько участников никто не знает и ожидать падения цены до нижнего уровня рискованно. Побеждает тот, кто первый согласится заплатить установившуюся цену.

Ищите помощников, способных обеспечить приобретение объекта малой приватизации по выгодной цене — обратитесь за помощью в юридическую компанию ПИК. Там все необходимые специалисты имеются.

Ваша юридическая компания “ПИК”

Связаться с нами можно по тел:

+38095 150 0501

+38097 050 0501

Прозорро продажи малая приватизация

Опубликовано: 11.11.2019 в 12:05

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Приобретение объектов бывшей государственной и муниципальной собственности на аукционах может быть выгодным, с коммерческой точки зрения, приобретением. Главное не допустить ошибок и купить приглянувшийся вам объект по минимально возможной цене. Выясним, как участвовать на аукционах по малой приватизации так, чтобы достигнуть этой цели.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОЗОРРО ПРОДАЖИ МАЛАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Какие объекты относятся к малой приватизации

Приватизация — это процесс передачи собственности от неэффективного государственного собственника к эффективному частному путем ее продажи. Приватизация идет со времен распада СССР, но в собственности различных органов государственной и муниципальной власти Украины до сих пор находится гигантское количество объектов собственности. Это могут быть здания и сооружения, помещения и другая недвижимость. Часто объекты недвижимости находятся в заброшенном или недостроенном состоянии. Кроме того, это могут быть действующие предприятия, а также государственные пакеты акций таких предприятий.

Объекты малой приватизации имеют единственный параметр, который отличает их от объектов большой — цену. Стартовая цена объектов, продаваемых по программе малой приватизации, не превышает 250 млн. гривен.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как купить объект малой приватизации

Все объекты малой приватизации продаются через аукцион Прозоро, именно там можно узнать о выставленных на торги объектах. Расскажем, как участвовать на аукционах:

 • Сначала следует выбрать объект для приобретения. Вы можете сделать это сами.
 • После этого нужно зарегистрироваться на конкретный аукцион и внести залоговую сумму, составляющую 10% стартовой цены лота. Этой суммы можно лишиться, если выиграть аукцион и отказаться от покупки.
 • Последний этап — выигрыш аукциона по минимально возможной цене. Добиться этого может только специалист, имеющий большой опыт участия в аукционах.
 • Все необходимые для помощи покупателю объекта малой приватизации специалисты имеются у юридической компании ПИК.

Малая приватизация Прозорро может проходить в несколько этапов. Этапов может быть от одного до трех. Зарегистрировавшись на первый этап, вы не знаете, сколько еще участников. Если вы единственный, то обязаны купить объект по стартовой цене. При отказе теряете внесенный залог. Если победитель первого этапа от покупки отказался, по той же схеме проводится и второй этап. Если и там покупка не состоялась, третий этап идет по голландской схеме — со снижением цены лота. Желаем вам удачных приобретений.

Ваша юридическая компания “ПИК”

Связаться с нами можно по тел:

+38095 150 0501

+38097 050 0501

Малая приватизация Украина

Опубликовано: 11.11.2019 в 12:03

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Программа малой приватизации стартовала в нашей стране еще в 2018 году, но интернет запрос «малая приватизация Украина» до сих пор популярен в поисковиках сети интернет. С одной стороны, это говорит о наличии высокого интереса к программе, а с другой, о том, что не все граждане имеют достаточно информации о программе. Узнаем, что представляет собой программа, где можно посмотреть список объектов малой приватизации и зачем, при участии в программе, требуется квалифицированная юридическая помощь.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОЗОРРО ПРОДАЖИ МАЛАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Что такое малая приватизация

По наследству от советской власти украинское государство получило огромный объем собственности. Развитые страны давно пришли к выводу о том, что государство не является эффективным собственником и стремятся снизить объем такой собственности. Тем же путем идет и Украина. Множество объектов собственности уже распродано, но государству еще есть что предложить.

К продаже предлагаются совершенно разные объекты, от гигантских производственных комплексов, до небольших заброшенных помещений, кроме того, на продажу выставлены принадлежащие государству пакеты акций различных предприятий. Распродажа государственной собственности и передача ее таким образом в частные руки называется приватизацией. Малая приватизация – часть общей программы включения бывшей государственной собственности в рыночный оборот. Объекты малой приватизации отличаются от объектов большой только своей стоимостью. Программой установлено, что к малой приватизации относятся объекты стоимостью до 250 млн. гривен.

Приватизацией занимается Фонд государственного имущества Украины, и теоретически узнать, что и когда будет продано можно на его сайте. Однако пока там информация отсутствует. К счастью все объекты малой приватизации продаются через систему Прозоро, и там вся нужная информация есть.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как продаются объекты малой приватизации через систему Прозоро

Чтобы купить объект приватизации на Прозоро можно быть гражданином любой страны, кроме России. Малая приватизация Прозорро не допускает граждан этой страны к торгам, в связи с принятым в Украине законодательством.

Чтобы принять участие в приватизации объекта, необходимо быть готовым приобрести его по стартовой цене и внести гарантийный взнос. Размер взноса составляет 10% от стартовой цены выставленного на продажу объекта малой приватизации. Зарегистрировавшись на аукцион, покупатель не знает сколько конкурентов в нем будет участвовать. Если он окажется единственным участником, придется либо приобрести лот по стартовой цене, либо потерять гарантийный взнос.

До продажи объекта может состояться 3 этапа аукциона. Второй этап проводится по описанной выше схеме, с той разницей, что проводится он только тогда, когда победитель первого этапа отказался от покупки. Если аналогичная ситуация складывается и после второго этапа, организуется третий этап. На третьем этапе торги идут со снижением цены, тогда как на первых двух торгуются на повышение.

Аукцион на понижение цены называется голландским. В назначенное время лот выставляется на торги по стартовой цене. Через установленные промежутки времени цена снижается на 1%. Побеждает тот, кто первым согласился уплатить установившуюся цену. На третьем этапе аукционов Прозоро участники не знают сколько их. В аукционе может участвовать и один покупатель, но не зная об этом он не может спокойно дожидаться максимальной скидки.

Зачем покупателю объектов малой приватизации нужна помощь

Приобретаются объекты приватизации в коммерческих целях. Оценку стоимости объекта и возможность его коммерческого использования нужно доверить профессионалам. На аукционе приходится преследовать одновременно 2 цели:

 • купить намеченный объект;
 • заплатить за него как можно меньше.

Чтобы добиться такого результата, нужно иметь опыт участия в аукционах. Доверьте помощь в покупке нужного вам объекта специалистам юридической компании ПИК, и вы получите его по минимально возможной цене.

Ваша юридическая компания “ПИК”

Связаться с нами можно по тел:

+38095 150 0501

+38097 050 0501

Купить квартиру заложенную в банке

Опубликовано: 27.08.2019 в 11:37

Автор:

Категории: Залоговое имущество

В последнее время доски объявлений в интернете и газеты пестрят предложениями о покупке залоговой недвижимости банков. Ходят слухи, что на приобретении квартир и домов, конфискованных банками можно хорошо сэкономить. Выясним, так ли это, и узнаем, как происходит реализация имущества с баланса банка.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВЫХ КВАРТИР

Какую конфискованную недвижимость продают банки

Банки изымают имущество несостоятельных заемщиков, чтобы погасить их долги. При конфискации употребляется два метода, и только недвижимость, изъятая одним из них, попадает на банковский баланс. Кредитные учреждения продают недвижимость:

 • Конфискованную по решению суда.
 • Изъятую по ипотечной оговорке.

Конфискацию по судебному решению применяют, когда долг большой и стоимость квартиры или дома может его не покрыть. Решение суда о принудительном взыскании долга позволяет распространить ответственность заемщика не только на предмет залога, но и на любое другое его имущество. Квартиры изъятые таким способом действительно продают по цена существенно ниже рыночных. Причина в том, что реализацией занимается банк, но из полученной при продаже суммы он забирает только задолженность, остальная часть передается бывшему владельцу жилья. Банк интересуют только свои деньги и он готов идти на скидки.

Чтобы покупка квартиры у банка не превратилась в коррупционную сделку, государству контролирует продажу недвижимости, изъятой по решению суда. Продавать ее можно только через аукцион СЕТАМ. Это государственное предприятие, созданное Министерством юстиции для защиты прав заемщиков. Тем не менее, на аукционах СЕТАМ, можно купить квартиру со скидкой от 15 до 50% от ее рыночной цены. Продаваемые там квартиры, до момента продажи, официально находятся в собственности должников по кредиту.

Покупка квартиры в собственности банка возможна, если она изъята по ипотечной оговорке. Эта оговорка есть в каждом договоре ипотечного кредитования. Она позволяет банку просто переписывать на себя залог, если заемщик не выполняет условий договора. Если забрать залог по ипотечной оговорке, никаких других претензий по этому договору предъявить должнику нельзя. Поэтому так изымают залоги стоимость которых существенно превышает сумму долга банку.

Такие квартиры ставятся на баланс кредитного учреждения, и продаются им любым выбранным способом. Банки продают их сами на своих сайтах, передают на реализацию риэлтерским агентствам, и различным торговым площадкам в интернете. Действующие банки особых финансовых проблем не испытывают. Хотя конфискованная недвижимость и является непрофильным активом, сверхбыстрые продажи банкам не нужны, и они стремятся продавать квартиры по ценам близким к рыночным. Получить скидку более 15% почти не реально. При современных ценах 15 и даже 10% от стоимости квартиры — приличная сумма, и присмотреться к таким квартирам стоит.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как обезопасить себя при покупке конфискованного имущества

Нужно понимать, что бывшие владельцы жилья расстались с ним не добровольно. Многие из них пытаются вернуть имущество себе. Если в процессе конфискации или продажи квартиры были допущены ошибки, у них появляется шанс вернуть имущество через суд.

При покупке банковского конфиската, обратитесь за помощью к юристам, практикующим в сфере кредитов и залогов. Они проанализируют ваши риски и дадут рекомендации по приобретению жилья.

Продажа конфискованных квартир

Опубликовано: 27.08.2019 в 11:34

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Запросы в интернете: «купить дом в залоге у банка», «купить залоговую квартиру» размещают все чаще. Украинцы вынуждены экономить, а на дорогих покупках, если сделать их правильно, можно сэкономить много. Скидки на распродаваемую банками недвижимость должников могут составлять от 15 до 50 % от ее рыночной цены. Но и риски при таких покупках высокие. Выясним, как подстраховаться от неприятностей и купить жилье дешево, как грамотно организуется покупка конфискованной квартиры у банка.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: КУПИТЬ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО

Какую жилую недвижимость и как распродают кредиторы

Распродаваемая банками недвижимость, по большей части, это изъятое для погашения долгов имущество несостоятельных заемщиков. Имущество изымают двумя способами и от способа его изъятия зависит, как происходит продажа залоговых квартир и домов. Способ конфискации жилья во многом определяет и выгодность приобретения конкретного объекта недвижимости.

Изъять имущество могут:

 • по ипотечной оговорке;
 • по решению суда.

Ипотечная оговорка включается в каждый договор кредитования под залог недвижимости. Она позволяет банкам переоформлять залог на себя без решения суда, если заемщик нарушает условия договора. Изъятие залога по ипотечной оговорке освобождает заемщика от любых других претензий банка по этому договору кредитования. Поэтому применяют ее кредиторы только тогда, когда сумма долга значительно меньше рыночной стоимости жилья

Продажа залоговых домов и квартир, изъятых по ипотечной оговорке, происходит через сайты банков, риэлтерские агентства, и на ряде площадок в интернет. Такая недвижимость уже находится в собственности банка. Кредитные учреждения, в большей своей части, финансовых трудностей не испытывают, срочные продажи им не нужны. Поэтому при покупке такой квартиры или дома можно рассчитывать, лишь на незначительные скидки.

Если долг большой, а цена квартиры ниже его или близка к нему, банки конфискуют недвижимость через решение суда о принудительном взыскании долга. Такое решение позволяет кредиторам не ограничиваться предметом залога, а распространить взыскание на все имущество заемщика.

После продажи жилья на аукционе, из вырученных сумм удовлетворяют претензии банка, а остаток передают бывшему владельцу. Этот остаток кредиторов не интересует, и они готовы идти на значительные скидки при продаже, лишь бы вернуть свое. Поэтому, конфискованные по решению суда квартиры, продаются через единственный аукцион СЕТАМ. Аукцион принадлежит созданному Министерством юстиции государственному предприятию. Цель его создания — защита заемщиков от злоупотреблений при распродаже их имущества.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как купить жилье выгодно и не прогореть

Изъятое без согласия владельца имущество приобретать рискованно. Бывший владелец постарается его вернуть, и если в материалах о конфискации найдутся зацепки, ему может удасться возврат своей собственности через суд. В этом случае квартира переходит к нему, а покупателя ждут длительные разбирательства с реализовавшим ему недвижимость банков.

Кроме того, выгодно покупать квартиры, конфискованные по решению суда, на аукционах. Выигрыш аукциона по минимально возможной цене требует опыта таких приобретений. При отсутствии опыта, можно купить объект даже по цене выше рыночной.

Чтобы купить недвижимость дешево и застраховаться от ее возврата предыдущими владельцами, нужно совершать такие покупки при посредничестве юридических компаний, работающих в сфере кредитования, конфискации залогов и их распродажи. Юристы изучат дело и дадут заключение о возможности оспаривания конфискации. Если такая возможность отсутствует, квартиру можно покупать. В штате таких компаний есть специалисты по участию в аукционах. Они помогут купить объект по минимальной возможной цене.

Наши цены

Опубликовано: 21.08.2019 в 17:31

Автор:

Категории:

Реализация залогового имущества

Цена: Юридический анализ объекта недвижимости 2000 грн.

Продажа арестованного имущества от 5 000 грн.

Продажа имущества банков в ликвидации от 10 000 грн.

Продажа балансового имущества коммерческих банков от 5 000 грн.

Викуп прав требования по кредитам от 30% суммы взыскания.

Кредитору

Цена: Ознакомление для физических лиц – 500 грн.

Цена: Ознакомление для юридических лиц  1 000 грн.

Представление интересов в суде от 1 000 грн.

Представление интересов в исполнительной службе от 1 000 грн.

Возврат долга по расписке от 5 000 грн.+ 10% от взыскания.

Возврат долгов юридических лиц от 10 000 грн. + 10% от взыскания.

Возврат долга по ипотечным договорам от 10 000 грн. + 30% от взыскания.

Возмещение убытков по ДТП от 4 000 грн.

Работа с кредитами

Комплексная защита по кредитам МФО:

Цена: 1-5 кредитов 599 грн. в месяцОплатить

Цена: 6-20 кредитов 999 грн. в месяцОплатить

Цена: Исковое заявление на МФО 1000 грн.Оплатить

Цена: Заявление на коллекторов в полицию 499 грн.Оплатить

Цена: Заявление на реструктуризацию 99 грн.Оплатить

Цена: Жалоба в Департамент Защиты Персональных Данных 99 грн.Оплатить

Цена: Жалоба на МФО в Нацкомфинуслуг 99 грн.Оплатить

Цена: Заявление на отзыв персональных данных. 99 грн.Оплатить

Выкуп кредитов, мировое соглашение, списание части долга:

Закрыть микрозайм МФО – 10 % от суммы погашения.

Закрыть автокредит – 3000 грн. + 10% от суммы погашения.

Закрыть ипотечный кредит – 5000 грн. + 10% от суммы погашения.

Антиколлекторские услуги и споры с кредитором

Цена: Первоначальный анализ документов 500 грн.Оплатить

Цена: Ознакомление с исполнительным производством  1000 грн.Оплатить

Цена: Ознакомление с решением суда 1000 грн.Оплатить

Защита должника в суде от 800 грн.

Споры по выселению от 2000 грн.

Споры по исполнительному производству от 2000 грн.

Споры по решениям суда от 2000 грн.

Оспаривание исполнительной надписи нотариуса от 2000 грн.Оплатить

Оспаривание суммы долга от 2000 грн.

Оспаривание права собственности от 3000 грн.

Аресты и обременения

Цена: Первоначальный анализ ареста 500 грн.Оплатить

Снять арест с автомобиля от 2000 грн.

Снять арест с квартиры от 3000 грн.

Снять арест с недвижимости от 3000 грн.

Снять арест с физ.лица от 2000 грн.

Снять арест с юр.лица от 3000 грн.

Разблокировать счет от 1500 грн.

Снять арест налоговой службы от 2000 грн.

Снять банковский арест от 1000 грн.

Снять розыск автомобиля от 7000 грн.

Реестр должников

Цена: Выяснение  оснований внесения в реестр 500 грн.Оплатить

Исключить данные из реестра от 2000 грн.

Реестр пограничной службы

Цена: Узнать о наличии запрета на выезд 500 грн.Оплатить

Снять запрет на выезд от 2000 грн.

Аукцион залоговых квартир

Опубликовано: 21.08.2019 в 09:45

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Кредиторы стремятся взыскать просроченные задолженности по кредитам и, в конечном итоге, изымают и распродают имущество должников. Покупка такого имущества позволяет сэкономить от 15 до 50% от его рыночных цен. С другой стороны, приобретение имущества, изъятого вопреки воле его бывших хозяев, несет потенциальные риски. Существует возможность возврата этого имущества через суд. Рекомендуем, перед покупкой конкретного объекта, получить консультацию юристов. Это поможет свести риски к минимуму. А пока узнаем, как происходит распродажа и покупка залогового жилья.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВЫХ КВАРТИР

Методы изъятия недвижимости у должников

Ипотечные кредиты имеют размеры в десятки и сотни тысяч гривен и выдаются на сроки до десятков лет. Неудивительно, что банки трезво оценивают риски такого кредитования и имеют не один вариант изъятия залогов, а два. Жилье может быть изъято:

 • По ипотечной оговорке.
 • По решению суда.

От метода изъятия недвижимости зависит попадет ли она на аукцион квартир должников или будет продана другим способом.

Ипотечная оговорка включается в каждый договор приобретения жилья в кредит. Она позволяет, при нарушении заемщиком условий договора, просто переоформлять объект залога в собственность банка. Судебного решения и длительного разбирательства при этом не требуется. Такое переоформление является правом банка, но не его обязанностью. И банки пользуются этим правом далеко не всегда.

Банк — коммерческая структура, нацеленная на получение максимальной возможной прибыли. В разных случаях более выгоден разный вариант изъятия квартиры. Перерегистрация жилья по ипотечной оговорке освобождает должника от любых других претензий банка. Поэтому таким способом выгодно изымать жилье, большая часть кредита за которое уже выплачена.

Если же кредит большой, выплачена малая его часть, а стоимость залоговой квартиры ниже суммы долга, выгодно отбирать жилье через суд. Решение суда о принудительном взыскании долга, позволяет распространять взыскание не только на залоговое, но и на любое другое имущество должника. Поэтому такие квартиры отбирают через суд.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как продают недвижимость изъятую разными способами

Выставлять на торги недвижимость или нет, зависит от способа ее изъятия, а при конфискации по ипотечной оговорки и от решения банка. Изъятая по оговорке недвижимость находится в собственности банка, и он вправе распоряжаться ей по своему усмотрению. То есть он может продавать ее тем способом, который посчитает нужным. На сайтах большинства банков имеется информация о продаже квартир. Квартиры банков продают многие агентства недвижимости и различные торговые площадки в интернете, но сэкономить на таких покупках сложно. Собственные квартиры банки стремятся продавать по рыночным ценам.

При продаже квартир, изъятых по решению суда, до продажи, жилье находится в собственности его старых владельцев. Из полученных при продаже сумм, банк удовлетворяет свои претензии, а остаток передается владельцу. Поэтому банки готовы снижать цены, но государство стоит на страже интересов заемщиков. Такое жилье может продаваться только через аукцион квартир, и только через аукцион СЕТАМ — это государственное предприятие, созданное Министерством Юстиции Украины специально для того, чтобы исключить злоупотребления при продаже конфискованных квартир.

Залоговое имущество Альфа Банк

Опубликовано: 21.08.2019 в 09:43

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Запросы в сети интернет, типа:«продажа залогового имущества Альфа банк», те, кто хочет сэкономить и знают, что у банка можно купить дешевле. Хочется покупать жилье и автомобили, но далеко не все способны уплатить за них рыночные цены. Поэтому многие украинцы ищут возможность приобретения имущества по сниженным ценам. И как раз сейчас таких предложений много. Банки начали собирать проблемные долги, у тех, кто не может рассчитаться, изымают залоговое и другое имущество и распродают его через аукционы. Банки интересует только возврат оставшегося долга, поэтому они готовы идти на существенные скидки от рыночной цены, и покупатель может сэкономить 15-50% от рыночной стоимости покупки. Выясним, как происходит реализация залогового имущества Альфа банка, и можно ли считать такую покупку выгодной.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО АЛЬФА БАНК

Продажа имущества Альфа банка

Когда заемщики начинают испытывать трудности с выплатой кредита, они избирают разные тактики. Правильной, с юридической точки зрения, тактикой является контакт с кредитором и совместный поиск путей решения проблемы.

Проблемным заемщикам полезно, на этом этапе, привлечь к делу юристов компаний, специализирующихся на решении вопросов задолженности по кредитам. Совместными усилиями можно найти варианты действий, которые в большей или меньшей степени устроят обе стороны кредитных отношений.

Однако часть заемщиков на контакт с кредиторами не идет, а иногда и скрывается от них. На что рассчитывают такие должники сказать сложно, но они есть и их достаточно много. Банки подают на них в суд, выигрывают дела, арестовывают имущество и распродают его на аукционах.

Таким образом, покупка квартиры заложенной в Альфа банке, автомобиля, купленного на автокредит и другого ценного имущества может происходить:

 • с согласия бывшего владельца;
 • без такого согласия.

Те заемщики, которые ищут возможности для решения проблемы и минимизации собственных потерь, могут предложить Альфа банку, разрешить им продажу имущества находящегося в залоге, с одновременным погашением кредита. Банк, не слишком охотно, но соглашается на такие сделки. При покупке такого имущества риски покупателя минимальны. Бывший владелец согласен на продажу и обычно выполняет все условия договора. Однако и выгоды покупателя таких залогов минимальны. Имущество выставляется в продажу со сравнительно небольшими скидками от рыночной цены, а иногда и по рыночным ценам.

Когда имущество изымается у бывших владельцев принудительно, покупатель может хорошо сэкономить. Альфа банк мало заботится об интересах должников, стремясь только покрыть задолженность. Скидки по таким объектам и предметам могут составлять 30-50% от их рыночной цены, а иногда и больше. Но нужно понимать, что предыдущий владелец расстается с имуществом не добровольно и покупателя ожидают проблемы. Автомобили могут быть в плохом техническом состоянии, без ключей и документов. Из жилья бывших владельцев часто приходится выселять насильно. Существует риск, что предыдущие владельцы обратятся в суд и отсудят свое имущество назад.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Что рассказывают покупатели  залогов Альфа банка

Если разместить в интернете запрос: «кто покупал залоговое имущество Альфа банка» можно прочитать массу самых разнообразных историй. Часть покупателей довольна — им удалось сэкономить и особых проблем не испытать. Другие рассказывают о том, что купленные квартиры им пришлось освобождать с боем и они до сих пор ходят по судам.

На основании анализа рассказов покупателей можно сделать общий вывод: любая покупка залогового имущества несет риски. К этому просто нужно быть готовым. Если вы хотите заработать — нужно потрудиться. Привлеките к покупке имущества, находящегося в залоге или изъятого Альфа банком, юристов компаний, специализирующихся в этой области. Они помогут проанализировать возможные риски и сведут их к минимуму.

Залоговая недвижимость банка

Опубликовано: 11.07.2019 в 10:49

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Возможность приобрести качественный товар по ценам ниже рыночных — это возможность воплотить свою мечту и сэкономить при этом. Распродажа банками залогов предоставляет такую возможность. Выясним, как продается залоговое имущество банков Украины, и как не прогореть на сделке по его приобретению.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Где продается залоговое имущество

Залог по кредиту находится в собственности его владельца, но права по отчуждению залога владельцем ограничены. Если условия по кредиту заемщиком не выполняются, то залоги поступают в продажу двумя способами:

 1. После перехода в собственность банка во внесудебном порядке. В этом случае банк забирает залог, по согласию владельца, и одновременно погашает кредит. Наиболее распространен такой случай, при изъятии недвижимости по ипотечной оговорке. Эта оговорка позволяет банку оформить недвижимость на себя без суда, если заемщик не выполняет условий договора. При этом выдвигать дополнительные финансовые требования к заемщику банк не может. Имущество, перешедшее в собственность банка, финансовое учреждение может продавать любым способом.
 2. После решения суда о принудительном взыскании долга. В этом случае, по решению суда возбуждается исполнительное производство и в его рамках исполнители арестовывают, конфискуют и распродают имущество должника. В этом случае имущество продается только через аукцион СЕТАМ, это государственное предприятие, цель создания которого защита интересов должников. Банк интересует только покрытие долга и если бы не СЕТАМ значительная часть залогов продавалась бы очень дешево. СЕТАМ предназначен для контроля за этим процессом, ведь разница между ценой продажи имущества и долгом передается заемщику.

Как украинские банки распродают залоговый конфискат

Мы уже говорили о том, что имущество, перешедшее в собственность банка во внесудебном порядке, банк может продавать где угодно. Его продают десятки сайтов в интернете, но банки обычно имеют и собственный сайт, где можно купить имущество, распродаваемое ими:

 • Залоговое имущество Укрсоцбанка продается на сайте банка.
 • Альфа банк арестованное имущество продает через несколько посреднических сайтов и на собственном сайте.
 • Здесь можно приобрести залоговое имущество Юникредит банк. Юникредит банк и Укрсоцбанк — две части единого целого и имущество они распродают вместе.
 • Залоговое имущество Райффайзен банк распродается на собственном сайте финансового учреждения.
 • Купить залоговое имущество ОТП банка можно по этой ссылке.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

В чем опасность приобретения банковского конфиската и как избежать риска

Приобретая залоговое имущество, изъятое банками, покупатель всегда рискует. Предыдущий владелец имущества может не согласиться с конфискацией и оспорить ее в суде. Если он выиграет дело, то имущество будет возвращено ему. Даже крупные банки иногда совершают ошибки. Чтобы имущество, купленное по цене ниже рыночной, принесло радость, а не огорчение, нужно, чтобы все документы по его изъятию проверил опытный юрист. Тогда риск возврата имущества бывшему владельцу будет минимальным. Обратитесь за консультациями в юридическую компанию, работающую в сфере кредитования.

Продажа имущества банкротов Украина

Опубликовано: 11.07.2019 в 10:48

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Часть украинских банков не выдержало испытаний и пребывает в стадии ликвидации. Залоговое имущество Дельта Банк, банка Надра и других ликвидируемых банков распродается на аукционах, и его приобретение это шанс сэкономить на нужной покупке. Правда, покупка имущества по цене ниже рыночной всегда несет в себе и определенные риски. Выясним, как купить имущество обанкротившихся банков, и не потерять, а приобрести на этом.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: АУКЦИОН ПРОЗОРРО НЕДВИЖИМОСТЬ

Какое имущество есть у ликвидируемых банков и почему оно распродается

На момент начала процедуры ликвидации, все банки были крупными собственниками. Они имели офисные помещения, автопарки, офисное оборудование,мебель и другие приобретенные ценности. Кроме того, в их собственность переходили залоги несостоятельных заемщиков. Залоги постепенно реализовывались банками. Продажа залогового имущества Надра банк, как и других банков в ликвидации, завершена не была. Теперь все имущество банков, в том числе и залоги, находится в руках ликвидаторов и распродается.

Ликвидируемые банки, кроме имущества, оставили огромные долги. Они должны вкладчикам, государству, своим кредиторам и работникам. Именно для погашения этих долгов, хотя бы частично, и распродается все банковское имущество. На аукционы от ликвидируемых банков поступает недвижимость, автомобили, бытовая и офисная техника, мебель и другое имущество.

Где продается имущество банков, находящихся в стадии ликвидации

Во избежание коррупции при распродаже имущества ликвидируемых банков, государство взяло этот процесс под жесткий контроль. Поэтому купить залоговое имущество ВТБ и других ликвидируемых банков можно в единственном месте — на аукционах Прозоро, которые проводятся в сети интернет.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Зачем нужна юридическая помощь при покупке имущества ликвидируемых банков

Покупка имущества банкротов несет следующие риски:

 • Правомерность изъятия банком залога может быть оспорена бывшим владельцем в суде. Если суд удовлетворит требования истца, имущество вернется ему. Покупатель, в данном случае, не только приобретет массу проблем, но и рискует не вернуть потраченные деньги.
 • Аукцион — мероприятие, требующее серьезного опыта. Торги идут с повышением цен, и неопытный покупатель может серьезно переплатить за лот. В данном случае, вместо экономии он получит перерасход средств и имущество, которое не стоит уплаченных за него денег.

Если вы собираетесь приобрести имущество ликвидируемых банков, обратитесь за помощью в юридическую компанию, практикующую в сфере кредитования. Юристы таких компаний смогут определить риски опротестования конфискации залогов. Кроме того, в таких компаниях есть специалисты по участию в аукционных торгах и они смогут приобрести для вас имущество ликвидируемых банков по разумной цене.

Купить конфискованную квартиру

Опубликовано: 11.07.2019 в 10:44

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Приобретение жилья процесс сложный и дорогой. Дом или квартира, обычно, самое дорогое имущество семьи. На такие покупки копят годами и желание сэкономить при приобретении жилья естественно. Тем более, что в продажу поступают квартиры и дома, конфискованные за долги прежних владельцев. Цены на такую недвижимость ниже рыночных, но возникает вопрос о том, как не прогореть при такой покупке. Выясним, что нужно проверить при покупке квартиры, и кто поможет не совершить ошибки.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВЫХ КВАРТИР

Как продается конфискованная недвижимость

Недвижимость, приобретенная в кредит, при невыполнении условий кредитного договора, переходит в собственность банков двумя путями:

 • По ипотечной оговорке. Эта оговорка включается в каждый договор ипотеки и дает банкам право переоформлять собственность на себя во внесудебном порядке. Недвижимость, полученная банками таким путем, может продаваться где угодно. Такой недвижимостью занимаются риэлторские агентства, ее выставляют на разные аукционы, иногда банки сами продают такую недвижимость через собственные сайты.
 • По решению суда. Вся недвижимость, конфискованная у владельцев для погашения долгов продается через СЕТАМ, специальную организацию, контролирующую такие продажи. Необходимость контроля объясняется тем, что разницу между суммой, за которую продано жилье и долгом получает заемщик. СЕТАМ не допускает намеренного занижения цены.

Вопрос о том, как купить кредитную квартиру и не потерять при этом имеющиеся сбережения, вовсе не является праздным. Нужно понимать, что такая недвижимость, изымалась у владельцев вопреки их воле, и борьба за нее может быть продолжена даже после продажи.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Какие риски несет покупка залоговой недвижимости, и как их избежать

Основные риски покупки залоговой недвижимости состоят в том, что если судом будет принято решение о том, что недвижимость изъята у владельца незаконно, то последующие сделки с такой недвижимостью тоже незаконны, а она сама возвращается в собственность владельца, в пользу которого вынесено решение.

Проверка недвижимости перед покупкой необходима всегда. Нужно убедиться, что:

 • Из жилища не выписывались люди, которые имеют право обратной прописки независимо от желания владельца. К таким людям относятся призванные в армию, отбывающие наказания в тюрьме, находящиеся в домах престарелых и т.п.
 • Жилище действительно принадлежит продавцу.
 • Что на жилище нет обременений.

Список того, что подлежит проверке очень длинный. Большинству людей необходима юридическая помощь, даже при покупке недвижимости на обычном рынке. Если же недвижимость конфискована, такая помощь необходима вдвойне. Нужно полностью и тщательно изучить все материалы по конфискации и убедиться, что риск принятия судом решения об отмене конфискации минимален. Если вы решили приобрести такую квартиру, обязательно обратитесь за помощью в солидную юридическую компанию.

Продажа банками залогового имущества

Опубликовано: 24.06.2019 в 10:31

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Проблемы с выплатой, взятых ранее, кредитов в Украине привели к значительным сложностям в экономике страны и банковской сфере. Государство и кредиторы перешли к активному взысканию долгов, залоговое имущество по кредитам изымается и продаются на торгах. Выясним, как происходит продажа конфискованных квартир.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Как изымают залоговую недвижимость

Залог — это стандартная мера обеспечения выполнения заемщиком своих обязательств по кредиту. Крупный заем без залога практически невозможен. Заемщик, передавший имущество в залог, лишается возможности его отчуждения, до выплаты кредита. Если кредиты своевременно не погашаются, залоги изымаются и происходит продажа имущества должников.

Стандартный путь изъятия и продажи залогов предусматривает следующую процедуру:

 • Кредитор обращается в суд с иском о принудительном взыскании долга и получает положительное решение.
 • С этим решением он обращается в исполнительную службу, которая в рамках исполнительного производства, сначала арестовывает имущество должника, а потом и конфискует его.
 • Конфискованное имущество продается на торгах. Из вырученной при его продаже суммы погашается долг, остальные средства достаются заемщику.

Однако большая часть кредитных договоров, где залогом является недвижимость, содержат ипотечную оговорку. Эта оговорка позволяет кредитору, во внесудебном порядке, изымать недвижимость заемщика и переоформлять ее на себя, при невыполнении должником условий кредитного договора.

Банки не всегда пользуются ипотечной оговоркой. Если большая часть кредита выплачена, то пользоваться оговоркой выгодно. Если долг большой, а недвижимость упала в цене, банки идут по стандартному пути, через суд. В конечном итоге, они обращают взыскание долга и на остальное имущество заемщика.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Где продают конфискованные квартиры

Продажа залоговых квартир в обязательном порядке производится на аукционе. Однако для квартир, конфискованных разным способом используются разные аукционы:

 • Сетам — это аукцион специально созданного государственного предприятия по продаже имущества, конфискованного через суд.
 • Прозоро. На этом аукционе продают квартиры, которые перешли в собственность банков, находящихся в настоящее время в стадии ликвидации.

Если квартира перешла в собственность действующего банка по ипотечной оговорке, она становится собственностью банка и он имеет право продавать ее тем способом, который считает нужным.

Если у вас незаконно конфискуют недвижимость или вы хотите приобрести конфискованную квартиру, обязательно обратитесь в юридическую компанию специализирующуюся на вопросах кредитования. В первом случае юристы защитят ваши права, во втором — помогут купить недвижимость дешевле и обеспечат юридическую чистоту сделки.

Купить арестованное имущество

Опубликовано: 24.06.2019 в 10:29

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Поисковый запрос:«продажа конфиската Украина» размещают в интернете те, кто хочет приобрести конфискованное имущество по цене ниже рыночной для личного пользования или последующей перепродажи. Выясним, как действовать, чтобы планы по покупке конфиската реализовались с максимальной выгодой.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО АЛЬФА БАНК

Как конфискуют имущество должников

Имущество несостоятельных заемщиков конфискуют одним из двух способов:

 1. По ипотечной оговорке. В кредитные договоры о выдаче займа под залог недвижимости включается пункт, позволяющий кредитору оформить имущество на себя, если заемщик не выполняет условия договора. Залоговая недвижимость, в этом случае, конфискуется во внесудебном порядке, и банк не обязан продавать ее на аукционе. Он может распоряжаться ей по собственному усмотрению. Однако часть украинских банков находится в стадии ликвидации и их имущество распродается на аукционах. Попадая на эти аукционы и объекты недвижимости, ранее переоформленные банками на себя.
 2. По решению суда. Кредитор подает иск о принудительном взыскании долга и получает положительное решение в суде. С этим решением он обращается к исполнителям, которые открывают исполнительное производство, арестовывают имущество, конфискуют его и передают на реализацию. В данном случае, аукцион проводится обязательно, Так как если залог продан за сумму большую чем обязательства заемщика, он получает разницу. Если же стоимость залога меньше обязательств, банк обращает взыскание на другое имущество должника.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Где продается конфискованное имущество

Реализация залогового имущества происходит на аукционах в интернете. Однако в зависимости от того, что за конфискат продается, продажи происходят на разных площадках:

 • Имущество банков, находящихся в ликвидации, продают на Прозоро.
 • Имущество, конфискованное по решению суда, продается на СЕТАМ – это государственная организация по продаже конфиската.

Как купить конфискат дешево

Теоретически все просто — нужно выиграть аукцион, уплатив при этом как можно меньше. Однако для этого нужен значительный опыт. Кроме того, если бывший владелец имущества обжалует конфискацию и выиграет процесс, имущество будет возвращено ему. Если вы ищите объект для приобретение и рассматриваете конфискат, обратитесь к юристам, работающим в сфере займов и залогов. Они и объект помогут выбрать, и юридическую чистоту сделки проверят, и выиграть на аукционе помогут.

Продажа банковского конфиската

Опубликовано: 24.06.2019 в 10:28

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Приобретение недвижимости процесс всегда сложный и дорогой. Денег всегда не хватает, и возможность приобрести квартиру по цене ниже рыночной привлекательна. Заемщики не справляются с выплатой кредитов, залоговая недвижимость конфискуется и продается, чаще всего, на аукционах. Узнаем, удастся ли выгодно купить на таких аукционах недвижимость, и как происходит покупка залогового жилья.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Как конфискуют недвижимость

Залоговая недвижимость изымается двумя разными способами:

 1. По ипотечной оговорке.
 2. По решению суда.

При выдаче ипотечного кредита, банки вносят в текст договора оговорку, позволяющую, если заемщик не выполняет обязательства, переоформлять недвижимость на себя во внесудебном порядке. Ипотечной оговоркой банки пользуются не всегда. Ее выгодно использовать только, когда большая часть кредита уже выплачена. В ином случае банки конфискую квартиры по решению суда. Если квартира изъята по ипотечной оговорке, продавать недвижимость на аукционе банк не обязан. Это его собственность и он распоряжается ей по собственному усмотрению.

Однако, часть украинских банков находится в стадии ликвидации и их имущество распродается на аукционах. Попадают на аукционы и квартиры переписанные ранее банками на себя по ипотечной оговорке. Эти квартиры продаются через систему «Прозоро».

Если банк конфискует квартиру, через исполнительную службу, по решению суда, он обязан продавать ее на аукционе так, как из, вырученной при продаже суммы, он погашает свои требования, а остальные средства передает заемщику. В этом случае, конфискованные квартиры продаются через государственную компанию «Сетам». Она создана специально для реализации конфискованного по решению судов имущества.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как купить нужную вам недвижимость и сэкономить при этом

Продажа недвижимости на аукционах в интернете происходит через зарегистрированные на них биржи. Нужно обратиться на одну из этих бирж и оговорить условия. Следует знать, что покупка конфискованной недвижимости, с юридической точки зрения, может быть рискованным мероприятием. Если бывший владелец добьется в суде решения о незаконности конфискации, квартира вернется в его собственность.

Лучше сразу обратиться за помощью в юридические компании, специализирующиеся на долгах и кредитах. Юристы этих компаний и недвижимость сумеют вам подобрать, и покупку ее по минимальной возможной цене обеспечат, и юридическую чистоту сделки, перед ее заключением, проверят.

Реализация залогового имущества Украина

Опубликовано: 24.06.2019 в 10:26

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Банки активно выбивают долги из неплатежеспособных заемщиков. Взыскание долга часто обращают не только на объект залога, но и другое имущество должников. При этом банкам не нужны ни особняки, ни заводы, ни квартиры, ни драгоценности. Банки работают с деньгами и нужны им деньги. Поэтому все конфискованное банками имущество стремятся как можно быстрее продать.

Здесь открывается окно возможностей для тех, кто хочет сделать приобретение для себя по цене ниже рыночной, и для тех, кто хочет заработать на перепродаже конфиската. Банк не интересуют проблемы заемщика, его интересует скорейшее получение всей суммы долга. Поэтому конфискат часто продают по ценам ниже рыночных Узнаем, где и как купить реализуемое банками залоговое имущество конфискат.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОЗОРРО ПРОДАЖИ МАЛАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Где продается конфискат банков

Банки конфискуют имущество должников одним из двух способов:

 1. По ипотечной оговорке.
 2. По решению суда.

При использовании ипотечной оговорки, банк просто оформляет недвижимость, переданную в залог, на себя на основании кредитного договора. В договоре имеется оговорка, позволяющая так поступать, если заемщик не выполняет своих обязательств. Изъяв залог по ипотечной оговорке, банк этим отказывается от каких либо ещё материальных претензий к заемщику. В этом случае, банк становится собственником и распоряжается имуществом как хочет. Он может продавать его на любой бирже или передать на реализацию риэлторам. Однако, если банк ликвидируется, то все переписанные им на себя залоги, продаются ликвидаторами. Купить такое залоговое имущество банков Украины можно исключительно через аукцион Прозоро.

Если банк конфисковал имущество должника по решению суда, возможны злоупотребления: распродажа имущества по бросовым ценам своим людям или для полного разорения должника. Чтобы это не происходило, государством создана специальная организация СЕТАМ, через аукционы которой распродается все, конфискованное кредиторами, имущество должников. Иного варианта приобретения имущества, конфискованного по решению суда, кроме как через СЕТАМ , не существует.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Какие опасности поджидают покупателя конфиската

Те, кто решил купить залоговое имущество у банка , вступают в зону риска. С одной стороны покупатель рискует переплатить, а с другой есть риск лишиться, уже оплаченного имущества.

Аукционы по продаже конфиската проходят по классической или английской схеме — с повышением цены. Лот (например, квартира) выставляется на торги по цене несколько ниже рыночной. Участники аукциона торгуются предлагая суммы большие, чем их конкуренты. Цена лота может серьезно увеличиться и выйти далеко за пределы его рыночной стоимости. Назвать такое приобретение выгодным сложно.

Если бывший хозяин имущества считает, что конфискация произошла незаконно, он может обратиться в суд и выиграть процесс. В этом случае, имущество будет возвращено ему, а покупателю придется долго заниматься возвращением своих денег.

Как минимизировать риски при покупке конфиската

Если вы решили купить залоговое имущество банка, обратитесь за помощью к юристам компании «ПИК». Они имеют соответствующий опыт и смогут проверить юридическую чистоту сделки до ее совершения. Кроме того, они смогут помочь при проведении торгов, добившись того, чтобы клиент не совершил невыгодной покупки.

Малая приватизация Прозорро

Опубликовано: 24.06.2019 в 10:24

Автор:

Категории: Залоговое имущество

В 2018 году в Украине стартовала программа, так называемой малой приватизации. Люди слышали о ней, но точного ответа на вопрос о том, как стать обладателем приватизируемого имущества, не имеют. Поисковый запрос в интернете: «как купить объект малая приватизация» появляется все чаще. Выясним, что такое малая приватизация, и как купить объект,относящийся к государственной или муниципальной собственности.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Что такое малая приватизация

В собственности государства и муниципалитетов в Украине до сих пор находится огромное количество различной собственности. Это могут быть предприятия, объекты недвижимости, земельные участки, пакеты акций предприятий и другая собственность. Часть этой собственности государству и муниципалитетам не нужна, часть используется неэффективно. Продажа коммунального имущества и государственной собственности может принести дополнительные деньги в соответствующие бюджеты, а объекты собственности получат новых эффективных владельцев. Процесс передачи в частные руки собственности государственных органов разных уровней и называется приватизацией.

Малая приватизация в Украине отличается от большой по одному единственному признаку — стоимости приватизируемого имущества. Если стоимость имущества выставленного на торги не превосходит 250 млн. гривен, то оно реализуется в рамках малой приватизации.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Что можно приобрести по малой приватизации

У государственных органов много, иногда самой неожиданной, собственности. В рамках малой приватизации продаются предприятия, недостроенные объекты, заброшенные здания школ и больниц, чердачные и подвальные помещения, любая собственность, которую решили приватизировать. На самые первые торги, в частности, было выставлено 4 общественных туалета и 1 швейная машинка.

Как продается государственная и муниципальная собственность

Государственный аукцион недвижимости и другие аукционы по продаже государственного имущества проводятся через систему «Прозоро» в сети интернет. Покупки производятся через биржи, зарегистрированные в этой системе. То есть, напрямую, без помощи бирж купить объект малой приватизации нельзя.

В целом аукцион проводится как обычно. Объявляется стартовая цена. Желающие приобрести лот торгуются. Побеждает тот, кто согласен заплатить больше.

Как добиться, чтобы нужный лот достался вам

Недвижимость Прозорро и другие объекты малой приватизации, продающиеся через эту систему, пользуются спросом. Чтобы приобрести нужный объект по устраивающей цене, нужно иметь знания и опыт. Такими знаниями и опытом обладают специалисты юридических фирм. Они окажут покупателю следующую помощь:

 • Помогут выбрать объект малой приватизации для покупки.
 • Организуют оценку приобретаемого имущества.
 • Свяжутся с биржей, зарегистрированной на «Прозоро».
 • Приобретут объект по цене не выше оговоренной.
 • Юридически грамотно оформят покупку в собственность.

Самостоятельно добиться такого результата сложно. Помощь юристов стоит тех денег, в которые обойдутся услуги.

Продажа арестованного имущества

Опубликовано: 24.06.2019 в 10:18

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Неплатежеспособные заемщики, в конечном итоге, лишаются своего залогового, а иногда и другого имущества, и оно поступает в продажу. Ходит множество слухов о том, что существуют теневые схемы, позволяющие делать бизнес на залоговом имуществе. Разберемся соответствуют ли эти слухи действительности и выясним, как в Украине продается залоговое имущество банков.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Как конфискуется залоговое имущество

Банки работают с деньгами, их задача выдать кредит и получить одолженные деньги обратно вместе с процентами за пользование кредитом. Имущество заемщиков банкам не нужно, так как это непрофильный актив, требующий отвлечения сил и средств от основного бизнеса. Залог — это просто страховка от непредвиденных обстоятельств. К сожалению такие обстоятельства наступают часто и банки вынуждены конфисковать залоги, а иногда и другое имущество заемщика. Чтобы конфисковать залог у банка есть два пути:

 1. Переписать имущество на себя, по ипотечной оговорке.
 2. Получить решение суда, о взыскании долга в принудительном порядке.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Конфискация залога по ипотечной оговорке

Выдача кредитов под залог недвижимости называется ипотекой. Банки включают в текст таких кредитных договоров, так называемую ипотечную оговорку. Она позволяет банку, при условии, что заемщик договор не выполняет, переоформлять недвижимость на кредитора во внесудебном порядке.

Банки не всегда пользуются правом переоформления имущества. Выгодно конфисковать квартиры, только когда большая часть кредита уже погашена. Если банк переоформил залоговую недвижимость на себя, других материальных требований к заемщику он предъявить не может. Если же выплаты составили малую часть долга, банк рискует при продаже квартиры не вернуть деньги полностью. Тогда, вместо использования ипотечной оговорки, банк подает на заемщика в суд. Это позволяет обратить взыскание и на другое имущество должника.

Имущество ликвидируемых банков распродается для погашения их долгов, квартиры и дома, перешедшие в собственность этих банков, распродаются на аукционах Прозоро через интернет. Для этого на сайте Прозоро, существует специальный раздел недвижимость Прозорро.

Конфискация имущества через суд

Залоговая недвижимость может быть конфискована и по решению суда. Порядок конфискации в этом случае следующий:

 • Обращение в суд с иском о принудительном взыскании долга и получение положительного решения.
 • Обращение с решением суда в исполнительную службу, открытие исполнительного производства и арест залога.
 • Конфискация залога и продажа его на аукционе.

После продажи залога их вырученной суммы погашается долг. Если долг меньше вырученной суммы, то остатки передают заемщику. Если же вырученных средств не хватило, то взыскание обращается на другое имущество должника. Имущество, конфискованное по решению суда, продается на аукционах СЕТАМ — это специальная государственная организация по продаже конфиската. Квартиры, дома и нежилая недвижимость там продается в специальном разделе недвижимость СЕТАМ.

Сделать бизнес на конфискате можно, если удастся на аукционе купить имущество дешево, а продать его дорого. Чтобы добиться такого результата нужны специальные знания и опыт. Обратитесь за помощью к юридическим компаниям, специализирующимся в сфере кредитования и взыскания долгов.

Риэлтору

Опубликовано: 26.04.2019 в 09:51

Автор:

Категории: Сотрудничество

Приглашаем к сотрудничеству агентства недвижимости, риэлторов и физических лиц, которые занимаются операциями в сфере продажи недвижимости.

В чем заключается сотрудничество? Наши услуги можно условно можно поделить на три направления.

Снять арест или запрет на отчуждение:

 • Аресты недвижимого имущества;
 • Аресты на все имущество;
 • Реестр должников;
 • Закрыть исполнительное производство.

Конкретно: если у вашего покупателя или продавца есть одна из вышеперечисленных проблем, мы можем с ней справиться в кратчайшие сроки, при этом вы можете получить оговоренную часть от нашего чека за услуги.С ценами на услуги вы можете ознакомиться здесь : Цены на снятие арестов.

Выкуп долгов и продажа кредитной недвижимости:

 • выкуп кредитных квартир;
 • выкуп нежилой недвижимости.

Нередки случаи, когда человек хочет продать залоговое имущество , взятое в кредит, избавиться от кредита самостоятельно он не может, сумма долга по кредиту больше стоимости недвижимости на рынке. Эту проблему можно решить путем выкупа долга у банка через нашу факторинговую компанию, мы становимся новым кредитором и продаем недвижимость вместе с должником.Это выгодно и должнику, так прекращается обязательства по кредиту, снимаются аресты и списывается весь долг. Риэлтор при этом получает комиссию с продажи, дополнительное вознаграждение также оговаривается.

Ненужная, брошенная недвижимость:

 • оставленные на долгие годы квартиры;
 • оставленные нежилые помещения.

Кому, как не риэлтору, знать о всей недвижимости в районе его непосредственной деятельности,здесь же вы можете наблюдать и брошенную недвижимость, когда помещения стоят закрытыми годами. В большинстве случаев, это кредитная недвижимость , оставленная должником банка. Должники смирились и не пользуются ей, банки не спешат оформлять в собственность.

Конкретно: Мы можем выкупить долг у банка и продать или оформить такие объекты в собственность для продажи.Нам нужно только адрес квартиры или помещения. Продаем совместно.

Возможно, мы сможем найти и другие точки соприкосновения, наша компания занимается:

 • выкуп кредита со скидкой;
 • снять арест;
 • взыскание;
 • продажа залогового имущества.

Будем рады ответить Вам на ваши вопросы:

+ 38 (095) 150 05 01

+ 38 (097) 050 05 01

или пишите нам прямо на сайте: https://www.fic.com.ua/

Продажа имущества банкротов Украина

Опубликовано: 25.04.2019 в 10:46

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Экономические проблемы в Украине ударили не только по ее гражданам, но и по финансовым организациям нашей страны. Часть банков не выдержала испытаний и находятся в стадии ликвидации. Разорившиеся банки оставили за собой долги перед вкладчиками, государством и работниками. Для покрытия этих долгов, все активы ликвидируемых финансовых организаций подлежат реализации. К активам этих организаций относится имущество, а также права требования по ранее выданным кредитам.

К имуществу банков относится и недвижимость, принадлежавшая им. Речь идет не только о помещениях банковских отделений, но и о жилой и коммерческой недвижимости, перешедшей в собственность банков, вследствие неисполнения заемщиками обязательств по кредитам, взятым по ипотечным договорам. Кризис – время не только испытаний, но и возможностей. Можно приобрести имущество ликвидируемых финансовых организаций по ценам ниже рыночных.

Продажа имущества банков банкротов в Украине происходит по определенным правилам. Поговорим о них и о рисках, которые сопутствуют приобретению активов ликвидируемых кредитных организаций.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОЗОРРО ПРОДАЖИ МАЛАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Как продаются активы ликвидируемых банков, и какие риски сопутствуют их приобретению

Сама по себе, реализация имущества банка, находящегося в процессе ликвидации несет в себе высокие коррупционные риски. Поэтому все имущество этих учреждений реализуется исключительно через систему Прозорро на аукционах. Это не позволяет продавать собственность банка-банкрота по заниженным ценам своим людям.

Несмотря на это, покупка такой собственности может быть интересной с коммерческой точки зрения. Аукционы по продаже такого имущества могут быть двух типов:

 1. Классические. На таких аукционах идет торг на повышение, со стартовой цены лота. Собственность, в том числе и объекты недвижимости, выставляются по стартовой цене, соответствующей оценочной за вычетом 20%. Далее участники аукциона торгуются, побеждает тот, кто предложил высшую цену.
 2. Голландские. На аукционах этого типа, стартовая цена лота соответствует оценочной. Торг идет с понижением цены на 1% через установленные промежутки времени. Аукциона проходит в 3 этапа. На голландском этапе цена падает, а участники выжидают. Максимально цена может снизиться на 80%. Участник, согласившийся первым уплатить установившуюся цену становится победителем голландского этапа. Второй этап – этап закрытых ставок. Победитель голландского этапа в нем не участвует, остальные участники могут предложить цену выше, чем согласился уплатить он. На следующем этапе – этапе открытых ставок, предложения открываются, победителем этапа становится участник предложивший больше всех. Победитель голландского этапа имеет право, но не обязан, предложить больше и выиграть аукцион.

Риски покупателей имеют двоякий характер. С одной стороны, переход собственности от заемщика к банку, а также любой этап ее реализации может быть оспорен заемщиком в суде. С другой стороны, неопытный покупатель может серьезно переплатить за покупку. Голландские аукционы позволяют купить со скидкой долг перед банком самому заемщику, и не переплатить очень важно.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как приобрести собственность ликвидируемых банков с минимальным риском

Чтобы купить имущество банков банкротов, не переплатив за него, и быть защищенным от претензий бывшего владельца, лучше обратиться за помощью к профессиональным юристам, практикующим в сфере кредитования. Сотрудники юридической компании ПИК оказывают именно эти услуги. Обратившись к ним за помощью, можно купить имущество разорившегося банка выгодно и без риска.

Как купить квартиру у банка

Опубликовано: 24.04.2019 в 13:59

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Недвижимость всегда дорога и попытка сэкономить на ее покупке, найдя недорогой вариант, оправдана даже в хорошие времена. В настоящее же время экономических трудностей, для многих покупателей это единственная возможность приобрести необходимое жилое или коммерческое помещение.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВЫХ КВАРТИР

Купить квартиру заложенную в банке

Как и всегда, кризис это не только время испытаний, но и время возможностей. Не все заемщики, купившиме недвижимость по ипотечным программам банков справляются со взятыми на себя финансовыми обязательствами. В конечном итоге, залоговая недвижимость переходит в собственность кредиторов. Для финансовых организаций, недвижимость – непрофильный актив, от которого следует как можно скорее избавиться, и улучшить этим свои финансовые показатели.

Купить квартиру заложенную в банке или иную недвижимость, перешедшую от заемщика к кредитному учреждению, часто удается по ценам ниже рыночных. Причина именно в том, что банки работают с деньгами, и именно в деньги они и стремятся обратить такую собственность. Однако, покупка конфискованного имущества – рисковое мероприятие. Проанализируем риски и разберемся, как их минимизировать.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Риски покупки залоговой недвижимости

Любые залоги по договорам кредитования не подлежат свободной реализации, то есть находятся под своеобразным арестом. Выясним, откуда же залоговая недвижимость появляется на рынке, и какие риски возникают у покупателя:

 • Первый путь – это недвижимость заемщиков перешедшая в собственность банков. При невыполнении должником обязательств, взятых на себя по договору кредитования, банк защищает свои права, изымая залог по решению суда или по ипотечной оговорке. После этого недвижимость принадлежит кредитному учреждению и купить банковскую квартиру уже не представляет трудностей. Однако, изъятие залога может быть оспорено заемщиком в суде. В случае его победы, покупателя ждут длительные судебные разбирательства с неясным исходом.
 • Второй путь – продажа залоговой собственности самим заемщиком. Человек, осознавший, что выполнить свои обязательства перед банком он не может, начинает искать покупателя на свой объект. Этим способом, можно выручить больше денег, но такая продажа обязательно требует согласия кредитора. Обычно банки требуют, чтобы сначала был полностью погашен кредит, и только после этого продавался залог. То есть, покупатель должен передать деньги раньше, чем недвижимость им будет приобретена. Конечно, такое положение вещей рискованно.
 • Третий путь, это купить недвижимость с аукциона на одной из электронных площадок, торгующих арестованным имуществом или имуществом ликвидируемых банков. Здесь риск максимальный и без тщательной проверки не обойтись.

Как минимизировать риски при покупке залогового имущества

Чтобы экономия на покупке жилья или коммерческих объектов, вместо удовлетворения, не принесла нервотрепки и расходов, необходимо тщательно изучить историю приобретаемого объекта и все документы с ней связанные. Такое изучение требует специальных юридических знаний и опыта совершения подобных операций. Большинство украинцев таких знаний и опыта не имеет. Единственный выход – обращение в юридические компании, оказывающие услуги по сопровождению этих сделок.

Особых правил, по которым продается залоговая недвижимость Киевская область и город Киев не имеют. Однако, покупатели из этих регионов могут обратиться в компанию ПИК. Юристы этой компании специализируются на всем объеме юридических услуг, связанных с кредитованием и имеют, в этой области, огромный опыт. Они сопроводят сделку от момента выбора объекта, до его оформления в собственность покупателя. Риск покупателя будет сведен, практически, к нулю.

Имущество банков на продажу

Опубликовано: 24.04.2019 в 12:21

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Недвижимость стоит дорого, но жизнь продолжается, и перед каждым украинцем, хотя бы раз в жизни, встает вопрос о приобретении жилища. Естественно, каждый покупатель стремится приобрести максимально комфортное жилье по минимальным ценам. Такую возможность предоставляет приобретение жилья, ранее находившегося в залоге у банков. Покупка залогового жилья, как и покупка любой дорогостоящей собственности ,всегда связана с рисками. Выясним, как эти риски минимизировать.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ

Откуда появляется на рынке залоговая недвижимость, и какие риски несет ее приобретение

В течение ряда «тучных» лет, доходы украинцев выросли, и на рынке недвижимости наблюдался бум кредитования. Банки выдавали кредиты под залог квартир и домов, не слишком тщательно проверяя платежеспособность заемщиков. Украинцы, уверенные в своих силах и завтрашнем дне, такие кредиты активно брали. Однако, сложности в экономике страны привели к тому, что часть заемщиков со своими обязательствами справляться перестала. Их недвижимость, как объект залога по кредитному договору, перешла в собственность финансовых учреждений, и теперь банки избавляются от нее, как от непрофильного актива.

Продажа конфискованных квартир в Киеве и других городах Украины осуществляется на аукционах и позволяет покупателям сэкономить значительные средства. Однако, приобретение кредитного имущества всегда рискованно. Риски возникают потому, что возможны судебные разбирательства вокруг приобретенной недвижимости.

Основных варианта продажи квартир, ранее находившихся в залоге, три:

 • Недвижимость находилась в залоге и перешла в собственность банка по решению суда, в связи с неисполнением заемщиком обязательств. На такой покупке можно серьезно сэкономить, законодательство позволяет продавать такое жилье со скидкой до 30% от оценки сделанной судом. Однако, должник обычно судебным решением неудовлетворен и может обжаловать его, действия исполнителей и даже сам аукцион по продаже недвижимости.
 • Недвижимость изъята у заемщика во внесудебном порядке по ипотечной оговорке. Такая оговорка вносится практически во все договоры ипотечного кредитования и позволяет, при неисполнении заемщиком обязательств, кредитору регистрировать недвижимость на себя. Риск состоит в том, что заемщики, часто обжалуют кредитные договоры в целом, или внесение в них ипотечной оговорки.
 • Недвижимость продается с заменой должника в договоре кредитования. В этом случае, новый покупатель, принимает на себя обязательства предыдущего должника и жилье остается в залоге до полной выплаты кредита. Операция может быть проведена только с согласия кредитора. Для того, чтобы не совершить ошибок при этой покупке нужно тщательно разобраться в документах и правилах продажи. Случаи мошенничества происходят часто.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как избежать рисков при покупке залоговой недвижимости

Если вы набираете в поисковике: «аукцион квартир должников Киев» (или другой город нашей страны), стоит сразу поискать и юридические фирмы занимающиеся сопровождением таких сделок. Ведущие специалисты столицы на этом рынке работают в компании ПИК. Они проанализируют все документы по недвижимости, сделают выводы о безопасности ее приобретения и сопроводят сделку от подбора объекта до его оформления в собственность покупателя.

Взыскание кредитов

Опубликовано: 16.04.2019 в 15:15

Автор:

Категории: Как это продается

Выкуп и взыскание прав требования по кредитным договорам как ваша инвестиция. Как это работает?

Мы работаем с кредитами обеспеченными только недвижимостью (квартиры, нежилые помещения). Компания “ПИК” имеет свою факторинговую компанию и может выкупать кредиты как у банков в стадии ликвидации, так и у действующих банков на территории Украины.

Можем предложить вам выгодное вложение в покупку прав требования по кредитным договорам.

Какой срок окупаемости ваших инвестиций?

Срок взыскания каждого кредита индивидуален, исходя из опыта компании можно ориентироваться на три основных показателя:

 • минимальный, до одного месяца ( лояльный должник, имеющий средства на погашение долга);
 • средний, до шести месяцев(средний срок на реализацию объекта залога путем взыскания);
 • долгосрочный, до одного года ( должник оказывает сопротивление взысканию);

Какую прибыль возможно получить, вложив деньги в покупку права требования по кредитным договорам?

 • минимальная прибыль 20% годовых;
 • средняя прибыль 50% годовых;
 • максимальная 300-400% годовых.

От чего зависит процент получения прибыли?

Прибыль, которую мы можем получить в процессе взыскания, можно спрогнозировать на первоначальном этапе, но она может меняться, в зависимости от лояльности должника и увеличения срока взыскания

Сколько нужно инвестировать в покупку прав требования?

На сегодняшний день, наша компания рассматривает сумму от(сто тисяч) 100 000$ и выше. Такое вложение позволяет получить возврат инвестиций и получение прибыли уже в первые три месяца.

Узнать подробнее об условиях сотрудничества вы можете записавшись на встречу с партнером компании.

Продажа имущества коммерческих банков

Опубликовано: 16.04.2019 в 15:14

Автор:

Категории: Как это продается

Имущество коммерческих банков тоже можно купить. Оно появилось в их собственности, в связи с большим количеством невыплаченных ипотечных и прочих кредитов. Такое имущество называется балансовым и банк является его собственником.

Как имущество переходит в собственность банка кредитора:

 • по ипотечной оговорке, в договоре ипотеки;
 • после несостоявшихся торгов по принудительной продаже;
 • добровольно передает собственник.

Продажа залогового имущества, есть почти на всех сайтах коммерческих банков и любой заинтересованный может его увидеть и купить.

Дисконты по таким сделкам не очень большие, банк – коммерческая структура и его подразделения точно знают реальную цену недвижимости, иногда она даже завышена.

Но как и все продавцы он торгуется и получить хорошую цену можно.

Юридическая компания “ПИК”, мы занимаемся выкупом залогового имущества более 10 лет и поможем вам купить выбранный объект.

Цены

Юридическое сопровождение

Изучение обстоятельств принятия на баланс объекта недвижимости, наличие судебных тяжб с предыдущим собственником, арестов, проверка условий договора купли-продажи с банка на покупателя.

5000 грн.

Ведение переговоров и покупка

Покупатель сам выбирает объект, который он хочет приобрести, за конкретную цену. Мы выясняем возможность продажи объекта за цену предложенную покупателем и оформляем сделку, если такое является возможным.

Договорная

предоплата 25000 грн.*

* Предоплата возвращается в случае безуспешных переговоров.

Продажа имущества банков в стадии ликвидации и малая приватизация. Аукционы “Prozorro Sale”

Опубликовано: 16.04.2019 в 15:14

Автор:

Категории: Как это продается

Купить имущество банков-банкротов или объект малой приватизации, можно после регистрации на одной из бирж, партнеров государственной электронной системы продаж “Prozorro Sale”. Создав личный кабинет и выбрав лот можно участвовать и покупать.

Виды имущества:

 • недвижимость на балансе ликвидируемых банков;
 • малая приватизация, продажа активов госсобственности;

Виды аукционов:

 • английский, торги идут на повышение;
 • голландский, торги идут на понижение;

Теоретически можно купить недвижимость со скидкой до 80% от номинальной или за 10-20 процентов рыночной. Такие случаи скорее исключение, продажи идут активно и дисконт покупки варьируется в пределах 20-50% от рыночной стоимости.Но все равно покупка позволяет достаточно сэкономить или заработать на перепродаже.

В зависимости от типа аукциона нужно и понимание по ставке участника, есть явные преимущества первого этапа аукционов:

 • в английском, кто больше поставил первую ставку, тот и будет делать последнюю имеет возможность незначительно ставить выше других участников, таким образом победив;
 • в голландском, кто раньше всех остановил падение стоимости, тот имеет право сделать ставку на последнем открытом этапе ставок и выиграть аукцион предложив наибольшую цену.

В чем же сомнения потенциальных покупателей этого имущества, людей, которые понимают, что это крайне выгодно, но в тоже время”страшно” покупать?

 • как зарегистрироваться на аукцион;
 • что было с недвижимостью до торгов;
 • как не переплатить на аукционе и не наделать ошибок;
 • как она оказалась на аукционе;
 • как она оказалась в собственности банка;
 • как выиграть сам аукцион и какая цена будет;
 • как оформить документы после аукциона.

Юридическая компания “ПИК” за “нашими плечами” более 300 побед на аукционах по английской и голландской системе торгов. Просто воспользуйтесь нашим опытом.Что нужно от вас, только цена, которую вы готовы заплатить за этот объект(лот).

Цены:

Регистрация: консультации общего характера по участию,регламенту, регистрация на аукцион с открытием личного кабинета.

БЕСПЛАТНО

Аукцион: предоставление детальной информации по объекту(техпаспорт, извлечение данных из реестра,организация согласованного просмотра).Полное онлайн сопровождение в период аукциона, получение протокола торгов.

10 000 грн*.

Право собственности:все вышеперечисленное, плюс,юридическое заключение(изучение объекта на предмет наличия судебных споров и рисков покупки, наличия арестов и правовых оснований собственности у владельца недвижимости) Оформление договора купли-продажи**, снятие всех обременений.

от 15 000 грн***

* все деньги участника(покупателя) регистрационный взнос,авансовый платеж по договору, возвращаются в полном объеме, в случае неудачи на аукционе. Вы ничем не рискуете.

** в стоимость не входят услуги нотариуса.

*** цена может быть выше, по малой приватизации в связи с большим объемом работы по регистрации права собственности.

Юридическая компания “ПИК”, более 10 лет опыта в сфере реализации арестованного имущества.

Как продается арестованное имущество – Аукционы “СЕТАМ”

Опубликовано: 16.04.2019 в 15:14

Автор:

Категории: Как это продается

Хотите купить арестованное (залоговое) имущество по “хорошей”цене? Добро пожаловать на электронную площадку ”OpenMarket” ДП”СЕТАМ”. Суть площадки это организация аукционов по продаже:

 • Арестованного имущества;
 • Имущества банкротов;
 • Имущества государственных банков.

В зависимости от заказчика аукциона или торгов, процедура продажи может немного меняться, но в целом суть аукциона одна,регистрация участников в электронном кабинете площадки и собственно торги. Ответственность ДП “СЕТАМ” несет только за правильность проведения аукциона по продаже.

Преимущества покупки в нашем случае объектов недвижимости:

 • Цена однозначно ниже рынка;
 • Срок оформления от 5 дней после аукциона;
 • Большой выбор недвижимости.

Следовательно можно купить арестованное(залоговое)имущество и заработать на перепродаже или купить дешевле и оставить себе в собственность, делать бизнес или получать аренду, изначально вложив меньше средств.Выгодно? Да.

В чем сомнения потенциальных покупателей этого имущества, людей, которые понимают, что это выгодно и в тоже время”страшно” покупать?

 • как зарегистрироваться на аукцион;
 • что было с недвижимостью до торгов;
 • как она оказалась на аукционе;
 • нет ли мошенничества или сговора между кредитором и взыскателем;
 • как выиграть сам аукцион и какая цена будет;
 • как оформить документы после аукциона.

Юридическая компания “ПИК”, мы отвечаем на все эти вопросы и оставляем Вам только один-это цена, которую Вы готовы заплатить за объект (лот) на аукционе.

Если вы впервые хотите участвовать в аукционе,хотим избавить вас от иллюзий.Объекты изначально могут стоить очень дешево, конечная стоимость может быть выше, средний дисконт продаж в пределах 20-40% рыночной стоимости недвижимости.

Компания “ПИК” официальный партнер ДП”СЕТАМ”

Цены:

Регистрация: консультации общего характера по участию,регламенту, регистрация на аукцион с открытием личного кабинета

БЕСПЛАТНО

Юридический анализ объекта недвижимости

2000 грн.

Аукцион: предоставление детальной информации по объекту(техпаспорт, извлечение данных из реестра,организация согласованного просмотра).Полное онлайн сопровождение в период аукциона, получение протокола торгов

5000 грн*.

Право собственности:все вышеперечисленное, плюс,юридическое заключение(изучение объекта на предмет наличия судебных споров и рисков покупки, наличия арестов и правовых оснований собственности у владельца недвижимости) Получение акта госисполнителя или оформление договора купли-продажи, снятие всех обременений.

от 50 500 грн**

* все деньги участника(покупателя) регистрационный взнос,авансовый платеж по договору, возвращаются в полном объеме в случае неудачи на аукционе. Не возвращаем, 2000 грн. за юридический анализ объекта недвижимости.

**стоимость может быть выше, в связи с наличием большого количества обременений, позиции взыскателя и кредитора и срочности оформления права собственности.

Юридическая компания “ПИК”, более 10 лет опыта в сфере реализации арестованного имущества.

Нотариусу

Опубликовано: 16.04.2019 в 14:37

Автор:

Категории: Сотрудничество

В чем заключается сотрудничество? Наша компания занимается долгами и кредитами, также мы занимаемся арестами и реестрами. Будем рады помочь вашему клиенту, у которого вы в процессе изучения документов или подготовки к сделке купли продажи обнаружили наличие ареста или другого обременения.

Снять арест или запрет на отчуждение:

 • Аресты недвижимого имущества;
 • Аресты на все имущество;
 • Реестр должников;
 • Закрыть исполнительное производство.

Конкретно: если у вашего покупателя или продавца есть одна из вышеперечисленных проблем, мы можем с ней справиться в кратчайшие сроки, при этом вы можете получить оговоренную часть от нашего чека за услуги.С ценами на услуги вы можете ознакомиться здесь : Цены на снятие арестов.

Будем рады ответить Вам на ваши вопросы:

+ 38 (095) 150 05 01

+ 38 (097) 050 05 01

или пишите нам прямо на сайте: https://www.fic.com.ua/

Адвокату

Опубликовано: 16.04.2019 в 14:37

Автор:

Категории: Сотрудничество

Мы – юридическая компания и специализируемся на услугах в кредитно – финансовой сфере и как у многих компаний это наша основная специализация, вы возможно занимаетесь другой юридической практикой. Как у любого юриста или адвоката, у вас есть клиенты, у которых могут быть запросы по нашей специализации.

В чем мы разбираемся:

 • выкуп кредита с дисконтом у банка;
 • выкуп микрозайма у коллекторов;
 • защита должника от взыскания по кредиту;
 • снять арест или запрет с автомобиля;
 • снять арест или запрет с недвижимости;
 • закрыть исполнительное производство;
 • продажа залоговой недвижимости;
 • взыскание долгов физ. и юр.лиц.

Вот неполный список наших услуг, более подробно можно узнать на сайте или по телефонам:

+380951500501

+380970500501

Вы можете не отказывать своему клиенту по таким запросам, а воспользоваться услугами нашей компании для решения проблем клиента.Стоимость услуг мы оговариваем с вами, вы получаете оплату от клиента, полная конфиденциальность вашего запроса и никаких контактов с вашим клиентов с нашей стороны. Ваше вознаграждение обсуждается изначально, оплата по договору, никаких рисков.

Юридическая компания “ПИК”, мы занимаемся долгами.

Альфа Банк продажа имущества

Опубликовано: 22.03.2019 в 04:24

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Альфа-Банк стабильно входит в топ-5 украинской банковской системы. Мощный банк активно кредитует население и бизнес нашей страны, в том числе и на покупку недвижимости. Не все заемщики умеют правильно рассчитать свои возможности, и у некоторых из них возникают проблемы с выполнением, взятых на себя, обязательств по кредитному договору.

Приобретение недвижимости в кредит, обычно производится под залог приобретаемого объекта. При невыполнении заемщиком обязательств, залог переходит к кредитору по одной из следующих схем:

 • По ипотечной оговорке. Эта оговорка вносится почти во все договоры ипотечного кредитования и позволяет банку переоформить недвижимость на себя во внесудебном порядке.
 • По решению суда. В этом случае банк обращается в судебные органы, получает решение в свою пользу, арестует недвижимость недобросовестного заемщика через государственных или частных исполнителей и выставляет ее на продажу.

Выясним, как происходит продажа залогового имущества Альфа Банк.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: АУКЦИОН ПРОЗОРО НЕДВИЖИМОСТЬ

Выгоды приобретения недвижимости в Альфа-Банке

Нужно понимать, что банки работают с деньгами и, выдавая кредит, хотят получить назад деньги, а не квартиры или коммерческие объекты. Приобретение недвижимости – следствие неплатежеспособности должника. Такие объекты являются для банков непрофильными активами и банки стремятся, как можно быстрее их продать. Именно в этом и состоит основная выгода приобретения квартир или сооружений у банков.

Залоговое имущество Альфа Банк продает на аукционах и принимает на баланс продавая его уже как собственник. Списки предлагаемых к продаже квартир, домов, зданий и сооружений, предлагаемых к продаже, регулярно обновляются на сайте банка и площадок в интернете, которые сотрудничают с финансовым учреждением по продаже имущества.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Какие риски несет приобретение конфискованного имущества, и как их избежать

Лица, желающие купить квартиру у банка, хотят сэкономить на покупке и не иметь в дальнейшем проблем. В случае с покупкой недвижимости перешедшей от заемщиков к банкам, исполнение обои этих желаний под вопросом:

 • Участие и победа в аукционе требуют знаний и опыта. Недвижимость нужно купить по минимально-возможной цене. Приобретение же объекта по цене выше рыночной, а это в условиях аукциона возможно, невыгодная сделка. Чтобы избежать ошибок, нужно постоянно участвовать в аукционах.
 • Имущество, перешедшее к банку от заемщиков, может быть объектом судебных исков. Многие заемщики не соглашаются с изъятием у них недвижимости и оспаривают его через суд. Человек, купивший спорный объект, не только вынужден участвовать в судебных разбирательствах, но и рискует лишиться его, если суд примет сторону заемщика.

Чтобы покупка залоговой недвижимости у банка оставила только положительные эмоции, рекомендуем обратиться к профессиональным юристам. Они помогут подобрать объект, проверят все документы, организуют покупку по выгодной цене, сопроводят сделку до оформления объекта в собственность покупателя. Компания ПИК предлагает такие услуги по всей Украине. Наши юристы имеют большой положительный опыт сопровождения таких сделок и всегда готовы вам помочь.

Где купить конфискованное имущество

Опубликовано: 22.03.2019 в 04:22

Автор:

Категории: Залоговое имущество

Положительные изменения в экономике Украины пока заметны не всем гражданам нашей страны. В народе больше говорят о кризисе, и не все задумываются о том, что кризис – время не только трудностей, но и возможностей. Государство в стесненных материальных обстоятельствах и поэтому продает свое имущество. Продажа государственного имущества Украины осуществляется по нескольким программам, включающим малую и большую приватизацию. В зависимости от наличия финансовых средств, покупатель может приобрести, как производственный комплекс, так и небольшое помещение для бизнеса.

Кроме того, активно распродается имущество, конфискованное у несостоятельных должников кредиторами. Часть заемщиков не сумела выполнить взятые кредитные обязательства, теперь их залоги выставлены на продажу. Для покупателя важно, что в нынешний период часть объектов продается по ценам ниже рыночных, а значит можно совершить выгодное приобретение. Главное не совершить ошибок.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: КУПИТЬ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО

Как продается государственное и залоговое имущество

Все объекты продаются только на аукционах. Государственный аукцион недвижимости Украина и площадку “Prozorro” организовывает их «Фонд государственного имущества». Именно на сайте этой организации можно получить самые свежие сведения о выставляемых на продажу объектах.

Имущество, конфискованное у недобросовестных заемщиков банками, тоже продается на аукционах. Банки размещают информацию о предлагаемых к продаже объектах на своих сайтах и на сайтах компаний-партнеров-бирж. Как только на объект появляется не менее двух претендентов, организовывается аукцион. Побеждает в нем участник, предложивший большую цену.

В последние годы разорилось и значительное количество банков. Имущество финансовых организаций, находящихся в стадии ликвидации, распродается ликвидаторами для погашения их обязательств перед вкладчиками, государством и сотрудниками. К этому имуществу относятся как сами здания банков и их отделений, так и объекты недвижимости, перешедшие к ним от недобросовестных заемщиков. Законом, в этом случае, предусмотрена реализация залогового имущества Прозорро – это система продаж залогов через прозрачную систему торгов, минимизирующую коррупционные риски.

Для покупателя важно знать, что стартовая цена лота, выставляемого на торги, обычно равна 80% оценочной стоимости объекта, а значит возможность выгодной покупки есть.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: ПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА

Как купить недвижимость выгодно и без рисков

Перед большинством покупателей встает две проблемы:

 • Участие в торгах и приобретение на аукционах недвижимости по минимально возможным ценам требуют навыков.
 • Даже при покупке государственной недвижимости могут возникать судебные споры. При продаже конфискованной собственности, они возникают почти всегда. Все документы на приобретаемую недвижимость требуют тщательной юридической проверки. Знаний и опыта для этого хватает не у всех.

Если вы не чувствуете себя профессионалами, обратитесь за помощью в специализированные юридические агентства. Компания ПИК предоставляет такие услуги . Наши юристы сопровождают сделку от момента выбора объекта, до его оформления на покупателя, минимизируя его риски.